Polityka prywatności

Polimed Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wiesław Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska Spółka Cywilna z siedzibą Pl. Powstańców Śląskich 1 / 116, 53-329 Wrocław, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Polimed Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ( CZYLI KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE) JEST;

Polimed Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wiesław Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska Spółka Cywilna z siedzibą Pl. Powstańców Śląskich 1 / 116, 53-329 Wrocław

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZYCHODNIĄ POLIMED?
Z Przychodnią Polimed mogą Państwo skontaktować się:

  • za pomocą e-maila: przychodnia@polimed.wroclaw.pl,
  • telefonicznie: (+48) 728888601; 798169103; 713671105
  • na adres pocztowy : Plac Powstańców Śląskich 1 / 116, 53-329 Wrocław

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA PRZYCHODNIA POLIMED
POLIMED zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

  • świadczeniem usług medycznych;
  • świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez POLIMED systemu on-line;
  • sprzedażą usług za pośrednictwem prowadzonego przez POLIMED sklepu internetowego, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
  • podejmowanymi działaniami marketingowymi;

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA POLIMED?

POLIMED zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych POLIMED może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
  • dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez POLIMED usług medycznych.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ POLIMED PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE? 

1. Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez POLIMED:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznychart. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa