REGULAMIN USŁUGI JEDNORAZOWEJ E-WIZYTY

§ 1. DEFINICJE:

Użyte w Regulaminie Usługi jednorazowej E-wizyty pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – Polimed Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wiesław Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska Spółka Cywilna z siedzibą Pl. Powstańców Śląskich 1 / 116, 53-329 Wrocław, Regon 360591634, NIP 8992761573
Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę jednorazową – E-wizytę.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Uprawniony – osoba fizyczna dysponująca Kodem, na rzecz której udzielona zostanie usługa medyczna w postaci jednorazowej E-wizyty
Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem www.polimed.wroclaw.pl./ e-wizyty/ Narzędzie to umożliwia nabywanie usługi u Sprzedawcy.
Regulamin Sklepu internetowego – regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.polimed.wroclaw.pl./ e-wizyty/
Usługa jednorazowa E-wizyta – jednorazowa usługa medyczna polegająca na konsultacji lekarskiej odbywanej drogą internetową, którą Klient może zakupić w ramach Sklepu internetowego, świadczona przez Sprzedawcę w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty na zasadach określonych w Regulaminie usługi jednorazowej – E-wizyty. Szczegółowy zakres zakupionej Usługi jednorazowej E-wizyty zamieszczony jest w opisie Usługi jednorazowej E-wizyty dostępnym na stronie www.ewizyta.polimed.wroclaw.pl.
Regulamin usługi jednorazowej – E-wizyty – niniejszy regulamin.
Umowa o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na mocy której Sprzedawca świadczy Usługę jednorazową – E-wizytę.
Numer zamówienia – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przesyłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta, przypisany do konkretnej Usługi jednorazowej – E-wizyty, umożliwiający jej realizację w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty.
Stan nadzwyczajny – stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub inny stan nadzwyczajny wprowadzony i obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do odwołania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2. Pozostałe pojęcia (nie zdefiniowane powyżej) użyte w Regulaminie usługi jednorazowej – E-wizyty należy definiować zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Regulaminie Usługi Jednorazowej E-wizyty.

§ 2. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUGI E-WIZYTY:

 1. Klient może dokonać zakupu Usługi jednorazowej E-wizyty na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-wizyty z zastrzeżeniem, że po upływie Stanu nadzwyczajnego przed skorzystaniem z E-wizyty konieczne będzie dokonanie bezpośredniej weryfikacji tożsamości Uprawnionego w placówce medycznej.
 3. Zamiast dokonania bezpośredniej weryfikacji tożsamości w celu skorzystania z usługi jednorazowej E-wizyty, o której mowa w ust. 2 możliwe będzie:
  1. Dokonanie zmiany usługi jednorazowej E-wizyty na tę samą usługę medyczną świadczoną stacjonarnie w Placówce medycznej albo
  2. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty w terminie miesiąca od ustania stanu nadzwyczajnego jednak nie później niż przed upływem okresu obowiązywania umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność za usługę jednorazową E-wizyty w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty.
 4. Informacja o terminie, od którego istnieje możliwość skorzystania z E-wizyty zamieszczana jest w numerze zamówienia, który Klient otrzymuje drogą mailową wraz z potwierdzeniem zakupu Usługi jednorazowej E-wizyty.
 5. Przed zrealizowaniem Usługi jednorazowej E-wizyty konieczne jest zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania się do zakupionej Usługi jednorazowej E-wizyty zamieszczanymi przy opisie Usługi jednorazowej E-wizyty dostępnym na stronie www.polimed.wroclaw.pl./e-wizyty/ Lub po kontakcie telefonicznym z recepcją Sprzedawcy.
 6. Celem skorzystania z zakupionej Usługi jednorazowej E-wizyty należy :
  • Zarejestrować się na wizytę poprzez stronę internetową umówić termin wykonania Usługi jednorazowej E-wizyty oraz podać dane weryfikacyjne w postaci imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, dokument tożsamości w przypadku obcokrajowca, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub skontaktować się z rejestracją Sprzedawcy (telefon: 728888601 ; 798169103; 713671105)
  • być dostępnym w umówionym terminie pod numerem telefonu, który został podany Sprzedawcy podczas umówienia terminu wykonania Usługi jednorazowej i zapisany przez Sprzedawcę w systemie medycznym
 7. W trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty, skorzystanie z Usługi jednorazowej możliwe jest jeden raz.
 8. W przypadku braku możliwości umówienia terminu Usługi jednorazowej E-wizyty lub zrealizowania w umówionym terminie Usługi jednorazowej E-wizyty spowodowany takimi okolicznościami jak:
  • awaria systemów koniecznych do wykonani Usługi jednorazowej E-wizyty,
  • brak personelu medycznego, który mógłby zrealizować Usługę jednorazową E-wizyty, Sprzedawca zaproponuje zrealizowanie Usługi jednorazowej E-wizyty, w innym, wskazanym przez Sprzedawcę terminie. W przypadku braku zgody na zrealizowanie Usługi jednorazowej E-wizyty w innym zaproponowanym terminie Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność za Usługę jednorazową E-wizyty w terminie do 14 dni od momentu odmowy skorzystania z Usługi.
 9. Wykonanie Usługi jednorazowej na rzecz osoby małoletniej warunkowane jest obecnością podczas realizacji Usługi jednorazowej E-wizyty opiekuna prawnego.
 10. Do Umów o świadczenie usług jednorazowych w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie usług jednorazowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego, w tym między innymi postanowienia dotyczące procedury reklamacyjnej oraz ochrony danych osobowych.

§ 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania numeru zamówienia. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób w jaki płatność została dokonana przez Klienta.
 2. Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli Usługa jednorazowa, za wyraźną zgodą Konsumenta zostanie zrealizowana przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi jednorazowej E-wizyty określone w § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszego regulaminu.

§ 4. PRAWO DO REKLAMACJI.

Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez sprzedawcę usługi, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w § 1 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o numerze rezerwacji oraz krótki opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Postanowienia Regulaminu usługi jednorazowej E-wizyty określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzeczne z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów nie dotyczą Konsumentów.
Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2020 do odwołania.